“Renaturarea pentru Limitarea Efectelor Adverse Microclimatice și Punerea în Valoare a Potenţialului Economic și Turistic al Judeţului Brăila”

Autor(i):
Cerasella Crăciun
Colaboratori:
Colectiv Elaborare:
dr. urb. peisag. Andreea BUNEA (Zone Protejate, Vulnerabilitati si Riscuri, Variante Strategice)
dr. urb. peisag. Ana OPRIȘ (Agricultura, Silvicultura si Peisaj Cultural)
dr. urb. peisag. Sorina RUSU (Peisaj Cvasi-/Semi-Natural si Peisajul Infrastructurii)
dr. urb. peisag. Lavinia BUCUR LUPARU (Peisajul Antropic Morfotipologic si al Mobilitatii)
dr. urb. peisag. Irina PAȚA (Peisaj Cultural Material - mobil, imobil, si Imaterial - oral)
urb. peisag. Luminita TĂBÂRCĂ (Zone Protejate Naturale, Peisajul Costier, Diagnoza)
urb. peisag. Roxana MOLDOVEANU (Peisaj Cultural, Zone Etnografice)
urb. peisag. Ioana AFLOREI (Peisajul Silvic si Peisajul Infrastructurii)
dr. ecol. Alexandru I. PETRISOR (Mediu si Ecologie - piese scrise)
ing. hortic. Mihaela MARINESCU (Horticultura, Silvicultura si Agricultura)
dr. arh. Mihaela HĂRMĂNESCU (Peisaj Antropic, Turism)
ing. Monica STRĂINESCU (Imbunatatiri funciare, Hidroamelioratii)
urb. Andrei DEACU (Macro- si Mezzo-Peisajul la Nivel Teritorial)
Localizare:
România, jud. Brăila, Județul Brăila

Comentariul autorului:

Singurul Studiu de Peisaj existent la nivel național (până în prezent), cu o metodologie de cercetare și proiectare aplicată, abordat transdisciplinar complex, integrând peisajul cvasi/semi-natural, antropic/construit și cultural la diferite scări de abordare: Macro-Peisajul regional al al culoarelor paneuropene/Strategiei Dunării / Mezzo-Peisajul județean / Peisajul de Detaliu.

Studiul a radiografiat elemente ecosustenabile, într-o analiză interdisciplinara de tip multicriterial, focalizată pe: zone naturale protejate/patrimoniu, ecosisteme, habitate, diversitate vegetală (peisaj silvic/forestier, zone renaturare, floră, zoocenoze, faună), peisaj antropic/construit (așezări, front la apă, peisajul mobilității/infrastructurii).

Un capitol distinct, a studiat Peisajul Cultural: spațializarea subzonelor etnografice, peisajul/patrimoniul material-imobil/mobil, oral și imaterial, morfotipologii, structura activităților așezărilor umane, ocupații tradiționale, model/pattern al țesutului morfotipologic agricol particular, elemente de patrimoniu (monumente, zone urbane, situri arheologice, elemente de valoare încă neclasate: tumuli, movile, situri, trasee sacre), peisajul portuar/nautic specific zonelor umede, elemente de genius loci, tabloul personalităților locale.

Au fost făcute interpretari economice, sociale și antropologice de peisaj, corelate cu structura multiculturală/multietnică a populației, cu migrațiile și situația populației actuale, relaționate cu statistici/prognoze viitoare.
S-au decriptat modele/patternuri de tipologii de gospodării, arhitectură vernaculară, ornamentică, simbolistică, elemente cu rol simbolic, port popular, tradiții, obiceiuri, legende, cutume locale.

Proiectul a formulat Diagnoza și Diagnosticul Metabolismului Urban, a identificat tipuri specifice de Hazard Complex, stabilind Zone Vulnerabile de Peisaj Integrat, ce necesită reconstrucţie ecologică.

In final s-au facut propuneri de dezvoltare/priorități de interventie pentru fiecare Tipologie de Peisaj Complex, integrate în 2 variante strategice, concretizate în scheme conceptuale de spațializare: Prelungiri Teritoriale Verzi Tip “Fingers” și/sau Suite de Centuri Teritoriale Verzi Tip “Undă”.

S-au inaintat propuneri de soluţii de management al operaţiunilor de renaturare, stabilind politici și programe pe categorii de intervenții, propuneri de proiecte, axate pe Peisajul văzut ca „Promotor” și ”Model” al unei strategii de interventie și al unei forme instituționale unice de gestiune, ca potențial unic, particular și specific dezvoltării spaţial-teritoriale economice, sociale și culturale, dar și element creativ-euristic unic și “amprentă” originală în teritoriu.

La finalizarea cercetarii, în urma unui proces de feed-back, de la cercetarea aplicată, la teorie, s-a restructurat metodologia propusă inițial, astfel incât demersul Teorie-Aplicare-Implementare, să parcurgă un proces coerent și să își aducă plus-valoare în cercetarea domeniului “sensibil” al Peisajului.

zoom in zoom out fit height fit width close panel